تعرفه ارسال SMS با توجه به میزان مبلغ شارژ پنل پیش شماره ١٠٠٠ پیش شماره ٢٠٠٠ پیش شماره ٣٠٠٠ پیش شماره ۵٠٠٠۵ پیش شماره ۵٠٠٠٢ پیش شماره ٠٢١ ارسال BTS
 از ۱ تا ۵۰,۰۰۰ تومان  ۱۳۶  ۱۳۶  ۱۳۵  ۱۲۳  ۱۲۳  ۱۲۳  ۱۰۰
 از ۵۰,۰۰۰ تا ۲۵۰,۰۰۰  ۱۳۱  ۱۳۴  ۱۳۰  ۱۱۸  ۱۱۸  ۱۲۱  ۱۰۰
 از ۲۵۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰  ۱۲۸  ۱۳۲  ۱۲۷  ۱۱۴  ۱۱۴  ۱۱۸  ۹۶
 از ۵۰۰,۰۰۰ تا ۱,۵۰۰,۰۰۰  ۱۲۵  ۱۳۰  ۱۲۴  ۱۰۷  ۱۰۷  ۱۱۵  ۹۶
 از ۱٫۵۰۰,۰۰۰ تا ۲,۰۰۰,۰۰۰  ۱۲۲  ۱۲۸  ۱۲۱  ۱۰۳  ۱۰۳  ۱۱۲  ۹۴
 از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳,۰۰۰,۰۰۰  ۱۱۹  ۱۲۶  ۱۱۸  ۹۹  ۹۹  ۱۰۹  ۹۴
 از ۳,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴,۰۰۰,۰۰۰  ۱۱۶  ۱۲۴  ۱۱۵  ۹۸  ۹۸  ۱۰۲  ۹۱
 از ۴,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵,۵۰۰,۰۰۰  ۱۰۸  ۱۲۲  ۱۰۹  ۹۶  ۹۶  ۹۹  ۸۲
 از ۵,۵۰۰,۰۰۰ تا ۷,۰۰۰,۰۰۰  ۱۰۷  ۱۲۱  ۱۰۸  ۹۵  ۹۵  ۹۸  ۸۲